نوآوری های آموزشی

نوآوری های آموزشی

عوامل انسانی در هوانوردی

خطای انسانی به عنوان عامل اصلی یا عامل کمکی در تقریبا 75٪ از تمام سوانح و حوادث هوایی تعیین شده است. در شناخت اهمیت عوامل ...
۰۴ / آبان ماه / ۱۳۹۶