نوآوری های آموزشی

عوامل انسانی در هوانوردی

خطای انسانی به عنوان عامل اصلی یا عامل کمکی در تقریبا 75٪ از تمام سوانح و حوادث هوایی تعیین شده است. در شناخت اهمیت عوامل انسانی در سراسر کل سیستم حمل و نقل هوایی، ما می توانیم برای درک بهتر شرایط انسان و استفاده از پیشگیری از خطا تلاش کنیم.این مقاله به بررسی نقش آموزش کارکنان در این مورد اختصاص دارد.

نوآوری‌ها مرتبط