نوآوری های مدیریتی

نسل آینده مدیریت زنجیره تامین

با تغییر اقتصاد جهانی، سازمان های بزرگ متوجه می شوند که نه تنها باید هزینه ها را در زنجیره تامین کاهش دهند، بلکه از فرصت های جدید بازاربهره گیری نموده، برای تمایز خود با رقبا ایجاد نوآوری نمایند. امروزه، پیچیدگی در حال رشد تجارت در یک محیط پویای جهانی نیازمند یک رویکرد جدید برای تصمیم گیری در مدیریت است.

نوآوری‌ها مرتبط
بررسی نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین

بررسی نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین

نوآوری های مدیریتی
هدف از این مقاله شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریت زنجیره تامین موجود در سطوح مختلف است: جهت گیری استراتژیک، فرآیند و پشتیبانی ...
ارزیابی ریسک در نظام های مدیریت دانش

ارزیابی ریسک در نظام های مدیریت دانش

نوآوری های مدیریتی
این مقاله، در زمینه نحوه ارزیابی ریسک در مدیریت دانش نگاشته شده است. ابتدا یک مرور کلی از عوامل موثر در موفقیت یک سیستم مدیریت ...