نوآوری های مدیریتی

ارزیابی ریسک در نظام های مدیریت دانش

این مقاله، در زمینه نحوه ارزیابی ریسک در مدیریت دانش نگاشته شده است. ابتدا یک مرور کلی از عوامل موثر در موفقیت یک سیستم مدیریت دانش ارائه شده و همچنین یک روش ارزیابی ریسک از جمله کاربرد احتمالی آن در سیستم مدیریت دانش بیان گردیده است. شناسایی عوامل خطر و همچنین ارزیابی تاثیر آنها بر سیستم مدیریت دانش و تعیین مقدار ریسک و اصلاح و مقایسه نتایج از جمله موارد اشاره شده در این مقاله می باشد.

نوآوری‌ها مرتبط
نسل آینده مدیریت زنجیره تامین

نسل آینده مدیریت زنجیره تامین

نوآوری های مدیریتی
با تغییر اقتصاد جهانی، سازمان های بزرگ متوجه می شوند که نه تنها باید هزینه ها را در زنجیره تامین کاهش دهند، بلکه از فرصت ...
بررسی نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین

بررسی نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین

نوآوری های مدیریتی
هدف از این مقاله شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریت زنجیره تامین موجود در سطوح مختلف است: جهت گیری استراتژیک، فرآیند و پشتیبانی ...