نوآوری ها

آموزش فنی

عوامل انسانی در هوانوردی

خطای انسانی به عنوان عامل اصلی یا عامل کمکی در تقریبا 75٪ از تمام سوانح و حوادث هوایی تعیین شده است. در شناخت اهمیت عوامل ...
۰۴ / آبان ماه / ۱۳۹۶
نظام های نوین مدیریتی

بررسی نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین

هدف از این مقاله شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریت زنجیره تامین موجود در سطوح مختلف است: جهت گیری استراتژیک، فرآیند و پشتیبانی ...
۰۴ / آبان ماه / ۱۳۹۶
نیازمندی های صنعتی

نکات ایمنی در کاربرد بالابرهای مغناطیسی

در این مقاله، در مورد کاهش خطرات و آسیب های ناشی از کاربرد بالابرهای مغناطیسی به اپراتورها و دیگر افراد و همچنین جلوگیری از ...
۰۴ / آبان ماه / ۱۳۹۶
نظام های نوین مدیریتی

نسل آینده مدیریت زنجیره تامین

با تغییر اقتصاد جهانی، سازمان های بزرگ متوجه می شوند که نه تنها باید هزینه ها را در زنجیره تامین کاهش دهند، بلکه از فرصت ...
۰۴ / آبان ماه / ۱۳۹۶
نظام های نوین مدیریتی

ارزیابی ریسک در نظام های مدیریت دانش

این مقاله، در زمینه نحوه ارزیابی ریسک در مدیریت دانش نگاشته شده است. ابتدا یک مرور کلی از عوامل موثر در موفقیت یک سیستم مدیریت ...
۰۴ / آبان ماه / ۱۳۹۶