نوآوری های مدیریتی

نوآوری های مدیریتی

نسل آینده مدیریت زنجیره تامین

با تغییر اقتصاد جهانی، سازمان های بزرگ متوجه می شوند که نه تنها باید هزینه ها را در زنجیره تامین کاهش دهند، بلکه از فرصت ...
۰۴ / آبان ماه / ۱۳۹۶
نوآوری های مدیریتی

ارزیابی ریسک در نظام های مدیریت دانش

این مقاله، در زمینه نحوه ارزیابی ریسک در مدیریت دانش نگاشته شده است. ابتدا یک مرور کلی از عوامل موثر در موفقیت یک سیستم مدیریت ...
۰۴ / آبان ماه / ۱۳۹۶
نوآوری های مدیریتی

بررسی نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین

هدف از این مقاله شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریت زنجیره تامین موجود در سطوح مختلف است: جهت گیری استراتژیک، فرآیند و پشتیبانی ...
۰۴ / آبان ماه / ۱۳۹۶