نوآوری ها

نوآوری های مدیریتی

ارزیابی ریسک در نظام های مدیریت دانش

این مقاله، در زمینه نحوه ارزیابی ریسک در مدیریت دانش نگاشته شده است. ابتدا یک مرور کلی از عوامل موثر در موفقیت یک سیستم مدیریت ...
۰۴ / آبان ماه / ۱۳۹۶
نوآوری های صنعتی

نکات ایمنی در کاربرد بالابرهای مغناطیسی

در این مقاله، در مورد کاهش خطرات و آسیب های ناشی از کاربرد بالابرهای مغناطیسی به اپراتورها و دیگر افراد و همچنین جلوگیری از ...
۰۴ / آبان ماه / ۱۳۹۶